Výsledky přijímacího řízení

Střední odborná škola ochrany osoba majetku Zlín, s.r.o.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020
Obor 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o., rozhodla v souladu s § 59, § 60, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Ke studiu oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, denní forma vzdělávání
se přijímají tito uchazeči:

pořadí evidenční číslo rozhodnutí pořadí evidenční číslo rozhodnutí
1 306 Přijat 17 318 Přijat
2 317 Přijat 18 340 Přijat
3 314 Přijat 19 305 Přijat
4 304 Přijat 20 309 Přijat
5 334 Přijat 21 303 Přijat
6 310 Přijat 22 342 Přijat
7 347 Přijat 23 344 Přijat
8 331 Přijat 24 341 Přijat
9 311 Přijat 25 322 Přijat
10 321 Přijat 26 307 Přijat
11 345 Přijat 27 323 Přijat
12 329 Přijat 28 301 Přijat
13 300 Přijat 29 349 Přijat
14 315 Přijat 30 336 Přijat
15 330 Přijat 31 346 Přijat
16 343 Přijat 32 320 Přijat

Poučení : Svůj úmysl vzdělávat se na naší škole potvrdí uchazeč/ka nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. od okamžiku zveřejnění). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v dané lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Po uplynutí této lhůty zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na naší škole. Pozn.: Podle školského zákona nebude přijatým uchazečům zasíláno rozhodnutí o přijetí. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí za oznámené.

Sepsání smlouvy bude probíhat dne 6. 5. 2019 od 8:00 – 19:00 hodin, nebo individuálně na tel. čísle 731 119 114, každý pracovní den od 8:00 do 14:00 hodin v budově školy, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků.
K podpisu je potřeba:
- Občanský průkaz dítěte i zákonného zástupce
- Zápisový lístek
- Zálohu na 1. pololetí školního roku 2019/2020 ve výši 4200,- Kč

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí doručeno poštou. Vzor pro případné odvolání naleznete zde. Rychlý kontakt

Adresa:
nám. T.G. Masaryka 2433
760 01  Zlín

Telefony:
+420 731 119 050
+420 731 119 114

E-mail:
zlin@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp