Prevence rizikového chování

Prevence (z lat. praevenire, předcházet) znamená soustavu opatření, která mají předcházet případným nežádoucím jevům, jako např. drogovým závislostem, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí a podobně. Tato opatření se tedy nazývají preventivní.

Smyslem preventivního programu v rámci školství je nejen splnit cíle, které si konkrétní škola stanoví, ale především naučit žáky uvědomovat si pravdivé skutečnosti života. Souběžně ovšem musí plnit své funkce také rodina, protože přirozeně fungující rodinné zázemí je jedním z hlavních činitelů ve vývoji člověka. Nedílnou součástí preventivního plánu je také aktivní vyplnění mimoškolní času žáka. Všechny tyto faktory ovlivňují „bio-psycho-sociální“ růst každé osobnosti a vedou ke zdravému životnímu stylu, který by měl být pro každého člověka samozřejmostí.

Prevence rizikového chování nespočívá jen v realizování speciálních projektů primární prevence, ale v každodenní práci všech pedagogických pracovníků, kteří vytvářejí vhodné klima ve škole i ve třídě, prohlubují úctu k právům studentů i učitelů v rámci jejich vzájemné spolupráce.

Cílem nás všech je tedy vychovat zdravého člověk z pohledu fyzické i duševní stránky, vzdělaného žáka a zralou osobnost nepodléhající negativním jevům dnešní doby.

Příloha I.

Školní preventivní strategie

Příloha II.

Minimálně preventivní program školy

Příloha III.

Program proti šikanováníRychlý kontakt

Adresa:
nám. T.G. Masaryka 2433
760 01  Zlín

Telefony:
+420 731 119 050
+420 731 119 114

E-mail:
zlin@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp