Výchovné poradenství

Výchovní poradci/metodikové prevence:

Ing. Libuše Máchová (OV + KA),

Ing. Alexandra Florková (ZL)

Konzultační hodiny: dle potřeb studentů, pro rodiče po telefonické domluvě

Kontakt mimo konzultační hodiny

e-maily: machova@sosoom.cz , tel.: +420 604 274 586 (volejte v době 7:00 – 15:30)

a.florkova@sosoom.cz, tel.: +420 734 307 417 (volejte v době 7:00 – 15:00)

Schránka důvěry: schrankaduvery@sosoom.cz

Výchovný poradce (a zároveň metodik prevence) zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole, třídními učiteli s ostatními pedagogickými pracovníky školy. K základním funkcím výchovného poradce patří především poradenská, metodická a informační činnost.

Sociální oblast

spolupráce s vedením školy, pedagogickými pracovníky a rodiči v oblasti výchovy a vzdělání;
výchovná a psychodiagnostická práce s problémovými studenty ve spolupráci s vedením školy a třídními učiteli;
spolupráce se sociálními institucemi (dle potřeby) např. s Úřadem práce, pedagogicko-psychologickou poradnou, Policií ČR apod.
vytváření podmínek pro příznivé pracovní klima zejména koordinací vztahů mezi studenty a pedagogy;
vzdělání v oblasti zdravého životního stylu;
doškolování pedagogů organizované výchovným poradcem s cílem informovat o nové legislativě v oblasti výchovy a vzdělání a vzdělávat v tématech výchovně vzdělávacího procesu;
formou samostatného vzdělávání pedagogů;


Vzdělávací oblast

pomoc při profesní orientaci studentů
volba povolání (ÚP);
informační podklady pro studium na VŠ, VOŠ.


Oblast sociálně patologických jevů

vytváření vědomostí, návyků a dovedností v sociální komunikaci, stresových situacích a ostatních oblastech sociálně patologické prevence;
spolupráce s rodiči při řešení problémových situací z oblasti sociálně patologických jevů.

Dotazníky 2018Rychlý kontakt

Adresa:
nám. T.G. Masaryka 2433
760 01  Zlín

Telefony:
+420 731 119 050
+420 731 119 114

E-mail:
zlin@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp